MASARYKOVO NÁMĚSTÍ VE VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH


2019/ Valašské Klobouky/ Územní studie


Záměrem návrhu revitalizace Masarykova náměstí je navrátit mu jeho původní reprezentativní a pobytovou funkci a opět z něj vytvořit jeden funkční celek tak, jako tomu bývalo v minulosti tj. od doby jeho založení ve 14. století až do poloviny 20. století, kdy byla jednotnost náměstí přerušena umístěním autobusového nádraží v části jižní a parkoviště v části severní. Díky navržené reorganizaci parkování, které je z velké části vyčleněno mimo prostor náměstí za budovu kulturního domu Klobučan, dojde k otevření prostoru náměstí a zároveň ke zdůraznění drobných staveb nacházejících se v prostoru náměstí.


Stávající zástavba na náměstí bude doplněna dvěma hmotami nových objektů. V prostoru špalíčku ve středu náměstí je navržena novostavba čekárny autobusového nádraží. Tato budova bude menšího objemu a bude uzavírat spodní část špalíčku. V exponované pozici v západním rohu náměstí bude severozápadní strana náměstí uzavřena novostavbou 2-podlažního domu.


Budou zachovány pravidelně vysázená stromořadí lip podél severovýchodní a severozápadní strany náměstí. Zbývající strany náměstí budou doplněny novým stromořadím lip s výjimkou prostoru před budovou městského úřadu. Dojde tak k vizuálnímu zdůraznění architektonicky hodnotné stavby, která pak opticky vystoupí do prostoru náměstí. Většina stromů v blízkosti špalíčku bude odstraněna. Špalíček se tak stane opět dominantním prvkem náměstí. Dvě strany špalíčku jsou doplněny pobytovým schodištěm kombinovaným s trvalkovými záhony. Původní blok domů nacházející se ve špalíčku, který byl odstraněn v 2. polovině 20. století, bude připomenut plochou s pravidelně vysázenými stromy. Prostor kašny a sochy sv. Jana Nepomuckého bude doplněn novými stromy. V severní částí náměstí u špalíčku bude zachována památná lípa vysazená roku 1918.

Zaujal Vás tento projekt a máte zájem o spolupráci? Neváhejte nás kontaktovat na info@hlavati-architekti.cz