SMUTEČNÍ SÍŇ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ


2014/ Valašské Meziříčí/ Smuteční síň/ Architektonická soutěž/ 4.místo


V areálu hřbitova navrhujeme umístit na jižní straně nový hlavní vstup. Nový vstup navazuje na příčnou osu vedoucí středem hřbitova. Východně od hlavního vstupu umisťujeme dlážděnou plochu lemovanou stromořadím, která bude sloužit jako shromažďovací předprostor před vlastní budovou smuteční síně. V této části bude také umístěn hlavní vstup do navrhovaného objektu. Smuteční síň umístěná v horní části řešeného území se tak stane vyvrcholením podélné osy svažitého území. Díky svažitému terénu bude objekt opatřen zelenou střechou a stane se tak přirozenou součástí stávající krajiny. Nad zelenou střechou bude vyčnívat pouze hmota samotné obřadní síně. Vedlejší vstup do objektu (pro vynášení rakví, druhotný vstup do kanceláře) bude umístěn ze severní strany objektu, ze stávající pěší komunikace.


Důležitým motivem interiéru obřadní síně je rozptýlené denní světlo osvětlující prostor katafalku, které je do síně přiváděno horním světlíkem umístěným ve střeše a dále dvěma postranními otvory.
Zaujal Vás tento projekt a máte zájem o spolupráci? Neváhejte nás kontaktovat na info@hlavati-architekti.cz